Wuxia
Advertisement

The 9 Yang zhen jing (9 Yang manual) is a Kun fu (like the 9 yin manual) learnt by guo Xiang, zhang wuji, and zhang sanfeng.

Advertisement